London, W2

Quoting Term: £4,000,000
Net Initial Yield: 5.10%
WAULT: 6.9 years to expiry

Bath

Quoting Term: £15,000,000
Net Initial Yield: 8.30%
WAULT: 8.8 years to expiry

Bournemouth

Quoting Term: £12,180,000
Net Initial Yield: 9.00%
WAULT: 7.4 years to expiry